Stort påslag i elkostnader från årsskiftet

Stort påslag i elkostnader från årsskiftet

Statens Svenska Kraftnät höjer effektavgiften för alla abonnenter med 20 procent från den 1 januari 2020, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Effektavgiften som ska täcka drift, underhåll och utbyggnad av stamnätet höjs med 20 procent från årsskiftet. Orsaken anges vara ökade kostnader för stödtjänster, uppgrävning av kreosotimpregnerat trä och tillhörande sanering efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen. Nätet behöver moderniseras och kapacitetsbristen byggas bort på vissa ställen i landet.

Samtidigt ändrar företaget den fasta energiavgiften till ett rörligt pris för att täcka överföringsförluster, som fortsättningsvis följer det faktiska spotpriset på elbörsen. För energibolagen som är balansansvariga* ökar grundavgiften för förbrukning och produktion med 35 procent, meddelar Svenska Kraftnät.

*Elektricitet lagras inte i kraftnäten utan måste användas i samma stund som den produceras. Därför måste det råda en balans mellan produktion och förbrukning i elsystemet, vilket gör elleverantören skyldig att nivellera produktion till kundernas förbrukning, vilket kallas balansansvar. Det slutliga balansansvaret för hela det svenska elsystemet ligger hos Svenska Kraftnät, vilket de exekverar genom att gripa in för att köpa eller sälja elektricitet under stunder då balansen inte går ihop hos en av marknadens aktörer. Det balansansvariga elbolag som behövt hjälp får i efterhand ersätta Svenska Kraftnät för obalansen genom en löpande balansavräkning.

© Car Charge Sthlm 2019

2019-10-04 10:18
Totalsumma:
    Till kassan